BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
BG

Количка

0 артикула

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ДАННИ ЗА БОВА ИНВЕСТ ООД

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Ген. Гурко 13в, ЕИК:203696718

Мострена зала: Бизнес център „Bee Garden”

Комуникация: info@kupa.bg; 0896336969

Интернет сайт: www.kupa.bg

Банкова сметка: BG63BUIN95611000565045

За препоръки и оплаквания: 0896336969

СЪКРАЩЕНИЯ: БОВА ИНВЕСТ ООД - ще наричаме ДОСТАВЧИК или БОВА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ „БОВА ИНВЕСТ“ ООД – ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1. Общи условия


1.1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират отношенията между “ БОВА ИНВЕСТ“ ООД и Потребителите,  включително и разглеждане, поръчване, купуване, връщане и др. ползващи продукти и услуги, по всички начини предоставени от БОВА.

1.2. Ползвайки сайта и/или друг комуникационен канал на БОВА и съдържащата се в него информация, се приема, че потребителят е прочел, разбрал и се е съгласил с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на БОВА.
1.3. БОВА си запазва правото да променя ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ без предизвестие.

 

2. Поръчки

 

2.1. Поръчки могат да правят само потребители приели ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

2.2. От електронния магазин, отдалечено могат да бъдат закупувани само и единствено стоки, които системата позволява да бъдат добавяни е-кошницата на Потребителя.

2.3. Договорът за продажба от разстояние между БОВА и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на БОВА и последващо потвърждение съгласно т.2.4.

2.4. За потвърден Договор от страна на клиента се счита този, по който е направено  50% авансово плащане (капаро) от стойността на Поръчката в указания срок.

2.5. Сроковете за доставка на поръчани чрез електронния магазин стоки се уточняват със служител на БОВА, който ще се свърже с всеки Потребител, направил поръчка.

2.6. Срока за издължаване започва да тече след направено плащане.

2.7. Поръчките се издължават по реда „Първи платил - Първи получил“, от склад или до 45 /четиридесет и пет/ работни дни.

 

3. Цени и Плащания

 

3.1. Всички посочени цени от БОВА са в Български лева с включени всички такси и данъци.

3.2. БОВА си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време.

3.3. В цените на стоките НЕ са включени транспорт, доставка до врата, качване по етажи и монтаж.

3.4. При наличие на промоционалните цени, промоции, подаръчни ваучери те НЕ могат да се ползват в комбинация един с друг.

3.5. Плащане се счита за извършено след постъпване на сумите по каса и/или заверка на банкова сметка на БОВА.

3.6. БОВА издава финансови документи съгласно Българското законодателство и Регулациите на ЕС.

3.7. Остатъка от плащането по Договора потребителя плаща до 3 работни дни след като бъде информиран от БОВА, че поръчката му е готова за издължаване. Стоката се издължава след извършено плащане.

3.8. Начини на плащане

 - По банков път

 - На Каса

 - Разсрочено плащане – съгласно условията: https://tbibank.bg/

 - Картово разплащане – Visa, Mastercard

 

4. Неустойки

 

4.1. При забава на плащането или при непълно плащане на остатъка от стойността, клиентът дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на неплатената сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 10% от неплатената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, БОВА има право да развали едностранно договора, задържайки като неустойка част от авансово платената от Клиента сума, равняваща се на 10% от стойността на договора.

4.2. При забава на изпълнението на поръчката по вина на БОВА, БОВА дължи неустойка в размер на 0,2% от стойността на авансово платената от Клиента сума за всеки просрочен ден, но общо не повече от 10% от авансово платената сума. Ако забавата продължи 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок на договора, Клиентът има право да развали едностранно договора, като БОВА връща на клиента платената авансово сума и му заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

4.3. Магазинаж/складиране: Клиента дължи такса за складови разходи от 1% от стойността на Договора, за всеки ден престой след седмия. Сумата за магазинаж се начислява от осмия работен, считано от деня в който клиента е информиран, че стоката му е готова за издължаване.

4.4. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, след уговорена дата и час на доставка с Потребителя, не по вина на БОВА или куриера, лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на БОВА или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява. Това важи и за случаите, когато получателят неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

5. Информираност и Отговорност

5.1. БОВА полага максимални усилия за предоставяне своевременно на точна и ясна информация за дейността, стоките и услугите които предлага. БОВА не носи отговорност за пропуски и неточности в предоставената информация на сайта. БОВА не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на сайта www.kupa.bg

5.2. Потребителя носи отговорност за всяка предоставена от него информация необходима за изпълнение на поръчката. БОВА не носи отговорност при невъзможност да изпълни задълженията си поради грешна, неточна и/или непълна информация предоставена от Клиента.

6. Допълнителни услуги

6.1. Всички допълнителни услуги не са включени в стойността на стоката и се предоставят след допълнително заплащане.

6.2. Транспорт: услуга за пренос на стоката от склад на БОВА до адрес на Клиента. Стоката се получава от транспортно средство или офис на превозвач.

6.3.Доставка до врата / внасяне на стока. При възможност стоката да бъде пренесена без допълнителни технически средства. Т.е. стоката да може да бъде внесена през входна врата. За внасянето на стока се уточняват технически детайли и финансови условия.

6.4. Монтаж: Включва разопаковане и сглобяване на стока съгласно монтажни схеми на изделието. Не включва преработки и допълнителни обработки. Монтажа се извършва след уточняване на технически възможности и финансови условия.

 

7. Доставка на поръчаните чрез електронния магазин стоки

 

7.1. Доставките се извършват на посочен в поръчката адрес.

7.2. Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с транспорт на БОВА или дружество за логистични услуги.
7.3. При доставката Получателят подписва приемо-предавателен протокол или товарителница, с което удостоверява приемането на доставената стока без забележки.
7.4. Получателят е длъжен да прегледа внимателно доставената стока в момента на получаването й. При наличието на забележки и/или видими дефекти по доставената стока, същите следва да бъдат отразени в приемо-предавателния протокол или в товарителницата.

8. Гаранционни условия и Рекламации

 

8.1. Гаранционните условия за всеки един продукт са описани в придружаващата го Гаранционна карта. Спазването им е задължително при ползване на продукта. Пренебрегването на условия може да Ви лиши от възможност за предявяване на рекламация.
8.2. Рекламации за несъответствие се правят в установените от закона срокове.
8.3. БОВА гарантира, че всички продукти са фабрично нови, неупотребявани и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката.
8.4. При получаването на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за Рекламации: гр. Варна, ул. „Прилеп“ 173, 9020 Пчелина, бизнес център Bee Garden, за отдел Рекламации от електронен магазин.
8.5. При наличие на явни или скрити недостатъци на стоката Клиентът може да упражни правата си по закон. Констатирането на тези недостатъци се извършва с протокол.
8.6. “ БОВА ИНВЕСТ“ ООД поема гаранция само при доказан производствен дефект.
Рекламация за производствен дефект може да се направи, само ако изделието не е сглобявано.

8.7. Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката.
8.8. Рекламации относно качеството се правят в шестмесечен срок от получаване на стоката.
8.9. Ако недостатъците са били известни на Потребителя при извършване на покупката или при приемане на стоката и той не е възразил за тях, БОВА не отговаря за тези недостатъци.
8.10. Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок от 5 години за физически лица и 2 години за юридически, считано от доставянето на потребителската стока.
8.11. Гаранцията е валидна само и единствено срещу предоставяне на оригинален платежен документ, издаден от “БОВА ИНВЕСТ“ ООД.
8.12. При предявяване на рекламация следва Потребителят да се обърне първо към “ БОВА ИНВЕСТ“ ООД.
8.13. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от БОВА да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай Потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
8.14. Смята се, че даден начин за обезщетяване на Потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на БОВА, които в сравнение с другия начин на обезщетяване се неразумни, като се вземат предвид:
 - Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 - Значимостта на несъответствие;
 - Възможността да се предложи на Потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
8.15. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, БОВА е длъжна да я приведе в съответствие с договора за продажба, като привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба се извършва в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за материали и труд, свързани с ремонта и. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между БОВА и Потребителя за решаване на спора.
8.16. Упражняването на това право на Потребителя не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от установения. Потребителят не може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
8.17. След изтичане на едномесечния срок и когато Потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията, той има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
8.18. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато БОВА се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Потребителя, а също и ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
8.19. Гаранцията не влиза в сила при:
- неправилен монтаж, ремонт, преработване или подмяна на изделието или части от него, извършени от крайния Потребител. 
- повреди, предизвикани от неправилно преместване / следи от удари / или неправилна експлоатация. 
- увреждане от влага, химически препарати и отоплителни уреди. 
- неправилно почистване, съхранение, не използване по предназначение и не спазване на специфичните условия на изделието.
8.20. БОВА се задължава да спазва изискванията на ЗЗП.

 

9. Връщане на стока


На основание чл. 50, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП, в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение, неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока задължително при следните условия:
9.1. Потребителят изпраща писмено искане до физическия или електронния адрес на  БОВА като информира БОВА, че на основание чл. 50, ал.1 ЗЗП се отказва от договора. Задължително се посочват начина на връщане на стоката – лично или чрез логистична компания, както и банкова сметка по която да бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока. 
9.2. Стоката трябва да бъде върната в оригиналната, не нарушена и не разпечатвана опаковка.

9.3. Стоката трябва да бъде върната с всички придружаващи я документи и окомплектовки, в безупречен търговски вид.
9.4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на БОВА, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.
9.5. Когато потребителят се възползва от правото си по чл. 50, ал.1 ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, БОВА възстановява заплатената сума по банков път до 14 дни /считано от дата на която потребителя е упражнил правото си на отказ/, на посочената банкова сметка. Ако плащането е извършено с платежна карта, то сумата се възстановява по същата карта.

Условията за връщане на стока описани в т.9 важат за Потребители, закупили стоки от електронния магазин на БОВА: www.kupa.bg. Клиенти закупили стоки от друг онлайн магазин или от някои от физическите магазини на БОВА,  не могат да се възползват от тези условия за връщане на стока.

 

10. Защита на личните данни   

 

 - БОВА ИНВЕСТ ООД събира, обработва и съхранява предоставените лични данни, съгласно правомощията му като администратор/обработващ лични данни, при спазване разпоредбите на ЗЗЛД, както и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2016/679.

 - Ползването на сайтове и други от БОВА е свързана с приемане на Общи условия на дружеството

 - Данните се обработват, съхраняват и защитават съгласно политика за поверителност на БОВА.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от електронния магазин стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова спорът ще бъде отнасян за разрешаване до компетентния съд в гр. Варна